До дни стартира увеличението на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“

Дружеството издава емисия от 24 045 904 броя нови, обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лев

До дни стартира увеличението на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“

Снимка: Марина Кейп

(4IC / ICPD)
Коментари